Wednesday, November 29, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

A i përmbush RMV standardet për eliminimin e trafikimit të qenieve njerëzore?

Shkup, 20 qershor – Maqedonia e Veriut nuk i përmbush plotësisht standardet për eliminimin e trafikimit me qenie njerëzore, por po bën përpjekje të konsiderueshme për ta bërë këtë. E nuk dihet se sa do të rezultojnë të suksesshme këto përpjekje pasi raporti i fundit i departamentit amerikan vjen me vërejtje këtë vit edhe përkundër përpjekjeve sërish nuk ka eliminim të tërësishëm të trafikimit. Qeveria ka demonstruar përpjekje të shtuara në krahasim me periudhën e mëparshme, duke marrë parasysh ndikimin e pandemisë KOVID-19 në kapacitetin e saj, theksohet në Raportin e Departamentit amerikan të shtetit për trafikim me njerëz për vitin 2023. Megjithatë, periudha e pandemisë ka rritur edhe më shumë nivelin e trafikimeve në vend, duke u keqpërdorur fëmijë dhe të rritur për qëllime biznese e të tjera. Siç theksohet në raport, janë marrë masa për zbatim të ligjit, duke përfshirë hetime, ndjekje penale dhe dënime të më shumë trafikantëve. E trafikimi më i madh me njerëzit është bërë në rajonin veri-lindor të vendit, sidomos në pikën kufitare me Greqinë, në Gjevgjeli, dhe në pikën kufitare me Serbinë, në Tabanocë, ku janë të vendosura edhe kampet për refugjatët, shkruan Zhurnal.

Në çfarë niveli është standardi në RMV në lidhje me trafikimin e njerëzve vlerëson departamenti amerikan –

Maqedonia e Veriut nuk i përmbush plotësisht standardet për eliminimin e trafikimit me qenie njerëzore, por po bën përpjekje të konsiderueshme për ta bërë këtë. Qeveria ka demonstruar përpjekje të shtuara në krahasim me periudhën e mëparshme, duke marrë parasysh ndikimin e pandemisë KOVID-19 në kapacitetin e saj, theksohet në Raportin e Departamentit amerikan të shtetit për trafikim me njerëz për vitin 2023.

Siç theksohet, janë marrë masa për zbatim të ligjit, duke përfshirë hetime, ndjekje penale dhe dënime të më shumë trafikantëve.

“Qeveria krijoi një Ekip operativ për identifikimin e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore (OTITV) për të ndihmuar në identifikimin e viktimave të mundshme dhe për të ndihmuar në koordinimin e kujdesit për viktimat. Qeveria miratoi Ligjin për Kompensimin për Viktimat e krimit të dhunshëm, i cili u dha viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore të drejtën për kompensim dhe rriti burimet e qendrës për pranim të viktimave (strehimore) e udhëhequr nga OJQ. Megjithatë, qeveria nuk i përmbushi standardet minimale në disa fusha kyçe. Qeveria identifikoi dukshëm më pak viktima dhe Zyra e Prokurorit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit nuk kishte burime të mjaftueshme për të trajtuar të gjitha rastet nën juridiksionin e saj, thuhet në raport.

Disa prokurorë të rrethit nuk raportuan në Prokurori rastet e mundshme të trafikimit dhe përdorën masa si për vepra më të lehta penale në ndjekjen penale të trafikantëve.

“Qeveria ka rritur financimin e strehimores, por kjo mbulon vetëm një përqindje të vogël të kostove operative të strehimores. Në mënyrë të ngjashme, qeveria nuk ka ndarë fonde për ekipet mobile që identifikojnë viktimat më të mundshme çdo vit, pavarësisht angazhimeve për ta bërë këtë. Policia lokale dhe disa zyrtarë kufitarë nuk kontrolluan për indikacione të trafikimit dhe, si rezultat, autoritetet me shumë gjasa dëbuan disa viktima të paidentifikuara të trafikimit pa iu referuar shërbimeve përkatëse ose masave mbrojtëse për të parandaluar ritrafikimin. Raportuesi Kombëtar nuk kishte autoritet, burime dhe mandat ligjor për të monitoruar dhe vlerësuar sistematikisht përpjekjet kundër trafikimit”, vlerëson Departamenti i Shtetit.

Në raportin janë theksuar edhe rekomandime për vendin për të forcuar luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore.

“Hetoni me energji, ndiqni penalisht dhe dënoni trafikantët, përfshirë zyrtarët bashkëpunëtorë, dhe kërkoni dënimet e duhura, duke përfshirë, sipas rastit, dënime të konsiderueshme me burgim. Ndani burime të mjaftueshme për të mbrojtur viktimat, duke përfshirë ekipet e mobile për identifikim, një strehë për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbështetje për shërbime të specializuara për viktimat meshkuj të rritur. Rritje e përpjekjeve proaktive për të identifikuar viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore dhe kontroll i vazhdueshëm për trafikim ndërmjet individëve në aktivitete të lidhura me prostitucionin, emigrantët, refugjatët dhe popullatave të tjera në rrezik. Nevojiten më shumë burime policore dhe prokuroriale për të hetuar në mënyrë proaktive trafikimin e qenieve njerëzore dhe për të ndjekur penalisht rastet menjëherë”, thuhet në rekomandimet.

Departamenti i Shtetit rekomandon gjithashtu sigurimin e strehimit për viktimat e huaja të mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore në kushte të sigurta dhe të përshtatshme dhe lejimin e viktimave të largohen nga strehimoret sipas dëshirës. Të sigurohet strehim alternativ për viktimat kur strehimorja është plot, të organizohen trajnime të avancuara për gjyqtarët, prokurorët e zbatimit të ligjit për të hetuar dhe ndjekur penalisht trafikimin e qenieve njerëzore, për të përmirësuar mekanizmat e kompensimit të viktimave dhe për të fuqizuar raportuesin kombëtar me sukses për të monitoruar dhe vlerësuar përpjekjet për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore. /Zhurnal.mk

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss