Thursday, November 30, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

Angelovska-Bezhoska – Kruse: Roli statistikor i Bankës Popullore është jetik për zbatimin e politikave të duhura makroekonomike

Shkup, 15 tetor – Kryerja cilësore, në kohë dhe transparente e funksionit statistikor të Bankës Popullore është e një rëndësie jetike për sigurimin e stabilitetit ekonomik, zhvillimin e politikës monetare dhe marrjen e vendimeve të bazuara në informacionin e politikëbërësve, për ekonominë dhe për qytetarët. Banka Popullore, në përputhje me standardin më të lartë statistikor për shpërndarjen e të dhënave të FMN – SDDS plus, rregullisht mbledh, përpunon dhe publikon të dhëna dhe vazhdimisht punon në zhvillimin dhe përmirësimin në fushat e veçanta statistikore. Së shpejti, Banka Popullore do të fillojë publikimin e llogarive financiare tremujore, duke rrumbullakuar të gjithë treguesit sipas SDDS plus nën juridiksionin e saj.

Kjo u diskutua në takimin e drejtorit të Departamentit të Statistikave të FMN-së, Albert Kruse, me guvernatoren Anita Angelovska-Bezhoska dhe zëvendësguvernatoren Ana Mitreska, të mbajtur në kuadër të Takimeve Vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore, të cilat mbahen në Marakesh, Marok.

Në takim u theksua se Banka Popullore nga viti i kaluar, si pjesë e procesit të harmonizimit me standardet statistikore ndërkombëtare, filloi me publikimin e e një grupi të ri statistikor për letrat me vlerë.

“Nga ky muaj, Banka Popullore do të publikojë të dhënat e para për llogaritë financiare tremujore, të cilat do të mundësojnë disponueshmërinë e informacionit më të shpeshtë për policët dhe kuptimin e lëvizjeve në sektorë të veçantë. Drejtoria e Statistikave të Bankës Popullore mori pjesë edhe në takimet e fazës dypalëshe të shqyrtimit analitik, në kuadër të integrimit evropian, gjatë të cilave u konstatua nivel i lartë i përputhshmërisë për tregues të caktuar, si dhe plani i aktiviteteve për harmonizim të mëtutjeshëm. Në fushën e statistikave të jashtme, po bëhen përpjekje për lehtësimin e mëtejshëm të procesit të raportimit përmes digjitalizimit”, njoftoi Banka Popullore.

Ata shtojnë se Banka Popullore vazhdimisht zbaton praktika për forcimin e transparencës dhe komunikimit të rregullt me ​​raportuesit dhe përdoruesit e të dhënave statistikore.

“Krahas cilësisë, vëmendje e veçantë i kushtohet bartjes së duhur të të dhënave tek publiku i synuar, përmes vizualizimit dhe publikimit të teksteve dhe përmbajtjeve statistikore, duke përfshirë edhe platformat me interes të gjerë publik”, thuhet në kumtesën e Bankës Popullore. 

Latest Posts

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Don't Miss